لیست داوطلبان و حامیان پروژه های ما

در این بخش، نام دوستانی که از سال 2011 در پروژه های مختلف با ما به صورت داوطلبانه همکاری داشته اند با ذکر نوع همکاریشان قید میشود.
برخی از این عزیزان، بعداً به گروه برنامه نویسی ای‌اسپیک فارسی پیوسته اند.
 1. پرهام دوستدار: طراحی پایگاه داده واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 2. امیرحسین نوابی: معرفی بانکی از واژگان برای بکار گیری در ای‌اسپیک فارسی
 3. عادل اکبری: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 4. منیره نوری: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 5. سعید درفشیان: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 6. سارا رفیعی: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 7. حمید رضایی: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 8. بهتا روشندونی: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 9. سعید زارعیان: همکاری در بومیسازی نرم افزار تشخیص اسکناس
 10. مریم باقری: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 11. علی زهتاب: همکاری در بومیسازی نرم افزار تشخیص اسکناس
 12. سید محمود تقوی شهری: پیشنهاد الگوریتمی تازه در ای‌اسپیک
 13. پریسا جهانشاهی: همکاری در بازبینی واژگان استثنای ای‌اسپیک فارسی
 14. محمود هژبری: همکاری در بومیسازی نرم افزار تشخیص اسکناس
از تمامی عزیزان نام برده، کمال تشکر و قدردانی را داریم و امیدواریم الطاف بزرگوارانه ایشان، همچنان با ما باشد.